Ietekmes uz vidi atbilstība likuma prasībām ir mūsu prioritāte

Piedāvājumi juridiskām personām


Visu piedāvāto nosakāmo rādītāju testēšanas metodes ietilpst laboratorijas akreditētā sfērā!

Pašvaldībām

Saskaņā ar Veselības inspekcijas prasībām, piedāvājam veikt
 1. Dzeramā ūdens monitoringu pašvaldības iestādēs (skolās, bērnudārzos u.c.) - MK noteikumi Nr. 671 (17.11.2017.);
 2. Peldbaseinu ūdens kontroli - MK noteikumi Nr. 37 (13.01.2009.);
 3. Peldvietu kontroli - MK noteikumi Nr. 692 (01.12.2017.).
Saskaņā ar Vides valsts dienesta prasībām, piedāvājam veikt
 1. Rekultivēto izgāztuvju gruntsūdens monitoringu - MK noteikumi Nr. 1032 (27.12.2011).
 2. Potenciāli piesārņoto vietu monitoringu, ja rodas nepieciešamība, piem., realizējot būvniecības projektus - MK noteikumi Nr. 475 (13.06.2006.)
 3. Konsultācijas vides aizsardzības jautājumos.
Gaidām uzaicinājumus piedalīties Jūsu cenu aptaujās!

Pašvaldību uzņēmumiem

Saskaņā ar Vides valsts dienesta prasībām, piedāvājam veikt
 1. Pazemes ūdens analīzes no urbumiem
  1. Urbumu pasēm - MK noteikumi Nr. 118 (12.03.2002.);
  2. Kvalitātes novērtējumam dabas resursu nodokļa maksājumiem par pazemes resursu izmantošanu- MK noteikumi Nr. 696 (06.09.2011).; MK noteikumi Nr. 404 (19.06.2007); Dabas resursu nodokļa 2. pielikums (01.01.2014 ).
 2. Notekūdens attīrīšanas iekārtās saskaņā ar ūdens lietošanas atļauju prasībām:
  1. Notekūdens analīzes - MK noteikumi Nr. 34 (22.01.2002.);
  2. Notekūdens atstrādāto dūņu analīzes - MK noteikumi Nr. 362 (02.05.2006.);
  3. Aktīvo notekūdens dūņu (no aerotanka) sastāva noteikšanu un to efektivitātes novērtēšanu;
  4. Virszemes ūdens analīzes (augšpus un lejpus notekūdens izplūdei)- MK noteikumi Nr. 118 (12.03.2002.).
 3. Katlu māju izmešu mērījumus - MK noteikumi Nr. 736 (12.12.2017.);
  1. Ciklonu u.c. attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes novērtēšanu;
  2. Kurināmā (t.sk. šķeldas, granulu, ogļu) kvalitātes novērtēšanu, nosakot siltumspēju, pelnu saturu u.c. kvalitātes rādītājus
 4. Iegūto rezultātu skaidrojumus un konsultācijas vides aizsardzības jautājumos.
Saskaņā ar Veselības inspekcijas prasībām, piedāvājam veikt
 1. Dzeramā ūdens analīzes - MK noteikumi Nr. 671 (17.11.2017.)
  1. No krāna - saskaņā ar monitoringa programmu;
  2. Pēc ūdensvadu dezinfekcijas/skalošanas darbiem;
  3. Dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu (filtru) darbības efektivitātes pārbaudei;
  4. Sūdzību gadījumos.

Ražošanas uzņēmumiem

Laboratorijas pakalpojumi vides, veselības un darba drošības prasību ievērošanai
 1. Ūdens lietošanas atļauju nosacījumu izpilde (pazemes ūdens, notekūdens, virszemes ūdens paraugu ņemšana un testēšana);
 2. Izmešu mērījumi no katlu mājām un sadedzināšanas iekārtām - MK noteikumi Nr. 736 (12.12.2017.);
 3. Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaude - MK noteikumi Nr. 671 (17.11.2017.);
 4. Tehnoloģisko ūdeņu kontrole;
 5. Darba vides un gaisa kontrole - MK noteikumi Nr. 359 (28.04.2009.) un MK noteikumi Nr.325 (15.05.2007.);
 6. Vides un darba vides trokšņu līmeņa mērījumi - MK noteikumi Nr. 66 (04.02.2003.) un MK noteikumi Nr. 16 (07.01.2014.);
 7. Smaku mērījumi - MK noteikumi Nr. 724 (25.11.2014.);
 8. Ražošanas atkritumu novērtēšana - MK noteikumi Nr. 1032 (27.12.2011.).

Ģeologiem

 1. Pazemes ūdens testēšanā:
  1. Pazemes ūdens kvalitātes novērtēšanu saskaņā ar MK not. Nr.570 (21.08.2012.) “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”;
  2. Pazemes ūdens novērtēšanu dzeramā ūdens ieguvei saskaņā ar MK not. Nr.118 (12.03.2002.), kā arī pazemes ūdens testēšanu, kas nepieciešama urbumu pasēm;
  3. Pazemes ūdens piesārņojuma novērtēšanu saskaņā ar MK not. Nr.118 (12.03.2002.) potenciāli piesārņotās vietās.
 2. Gruntsūdens paraugu ņemšanā un testēšanā, nosakot
  1. Gruntsūdens agresivitāti pret betonu un metāliem;
  2. piesārņojumu degvielas uzpildes stacijās (DUS) saskaņā ar MK not. Nr.409 (12.06.2012.);
  3. gruntsūdens piesārņojumu rekultivētās atkritumu izgāztuvēs saskaņā ar MK not. Nr.1032 (27.12.2011.).
 3. Lietus notekūdens un sadzīves notekūdens testēšanu saskaņā ar MK not. Nr.34 (22.01.2002.).
 4. Virszemes ūdens piesārņojuma novērtēšanu saskaņā ar MK not. Nr.118 (12.03.2002.).
 5. Grunts paraugu ņemšanā un testēšanā, nosakot
  1. piesārņojumu degvielas uzpildes stacijās (DUS) saskaņā ar MK not. Nr.409 (12.06.2012.);
  2. grunts piesārņojumu saskaņā ar MK not. Nr.475 (13.06.2006.).
 6. Cilmiežu gaisa paraugu ņemšanu un testēšanu urbumos DUS un naftas bāzēs, kā arī izplūdēs no degvielas cisternām atmosfēras gaisā saskaņā ar MK not. Nr.409 (12.06.2012.).
 7. Smaku intensitātes noteikšanā saskaņā ar MK not. Nr.724 (25.11.2014.).
 8. Ražošanas atkritumu, t.sk. būvgružu atkritumu novērtēšanu saskaņā ar MK not. Nr.1032 (27.12.2011.)

Augstākām mācību un zinātniskām iestādēm

Piedāvājam laboratorijas pakalpojumus
 1. Vides paraugu ņemšanā un testēšanā;
 2. Dažādu savienojumu noteikšanu, izmantojot mūsu tehniskās iespējas -
  1. gāzu un šķidrumu hromatogrāfiju;
  2. masspektrometriju;
  3. atomabsorbcijas spektrofotometriju;
  4. plūsmas spektrofotometriju;
  5. kalorimetriju;
  6. mikrobioloģiskās analīžu metodes;
  7. fizikālās un fizikāli-ķīmiskās analīžu metodes.
Gaidām uzaicinājumus piedalīties Jūsu organizēto projektu cenu aptaujās!

Skolām un bērnudārziem

Saskaņā ar Veselības inspekcijas prasībām, piedāvājam veikt
 1. Dzeramā ūdens monitoringu -MK noteikumi Nr. 671 (17.11.2017.);
 2. Peldbaseinu ūdens kontroli-MK noteikumi Nr. 37 (13.01.2009.);
 3. Mikroklimata un apgaismojuma mērījumus- MK noteikumi Nr. 359 (28.04.2009.).

Ēdināšanas uzņēmumiem

Piedāvājam dzeramā ūdens analīzes atbilstoši Veselības inspekcijas un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) prasībām.

Dzeramā ūdens analīzes cena ir 25.17 EUR (bez PVN 21%).
Analīzē ietilpst šādi rādītāji- pH, elektrovadītspēja, duļķainība, krāsainība, garša, smarža, E-coli, koliformas, mikroorganismu skaits pie 22°C

Piedāvājam arī paplašināto monitoringa analīzi, cena ir 56.11 EUR (bez PVN 21%).
Analīzē ietilpst šādi rādītāji- pH, elektrovadītspēja, duļķainība, krāsainība, amonija joni, garša, smarža, dzelzs, mangāns, sulfātjoni, hlorīdjoni, E-coli, koliformas, mikroorganismu skaits pie 22°C

Testēšanas pārskata sagatavošana ar nosūtīšanu- cena 2.13 EUR (bez PVN 21%).

Informāciju par dzeramā ūdens paraugu ņemšanu skatīt sadaļā Paraugu ņemšana!