Elastīgā sfēra

Elastīgā sfēra


Elastīgās sfēras metožu saraksts I-PR-1-3-7.2.1 (22.06.2023.)

Elastība attiecas uz metodi un objektu un nosakāmo parametru

Objekts Nosakāmie rādītāji Normatīvi-tehniskās dokumentācijas Nr. Metodes Nr. Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums
Cietais biokurināmais Mitrums LVS EN ISO 18134-3:2016 1.1 Cietais biokurināmais. Mitruma satura noteikšana. Žāvēšana krāsnī. 3. daļa: Vispārīgās analīzes parauga mitrums (ISO 18134-3:2015)
Atkritumi, dūņas, augsne, cietie paraugi Dedzināšanas zudumi LVS EN ISO 15169:2007 2.1 Atkritumu raksturošana. Dedzināšanas zuduma noteikšana atkritumos, dūņās un sedimentos
Ūdens Cietās daļiņas LVS EN 872:2005 3.1 Ūdens kvalitāte. Cieto suspendēto vielu noteikšana. Filtrēšana caur stikla šķiedras filtru
Ūdens, cieto paraugu ekstrakti Silīcijs (Si), nātrijs (Na), kālijs (K) LVS EN ISO 15586:2003 4.1 Ūdens kvalitāte. Elementu mikrodaudzumu noteikšana ar atomu absorbcijas spektrofotometriju, lietojot grafita kiveti
Ūdens, ekstrakti Metanols ISO 11423-1:1997 5.1 Water quality-Determination of benzene and some derivatives - Part1: Head space gas chromatographic method/ Ūdens kvalitāte- Benzola un dažu tā atvasinājumu noteikšana- 1. daļa: Gāzu hromatogrāfijas metode ar līdzsvara tvaika fāzes analīzi.
Ūdens, ekstrakti Metil-terc-butilēteris (MTBE) ISO 11423-1:1997 5.2 Water quality-Determination of benzene and some derivatives - Part1: Head space gas chromatographic method/ Ūdens kvalitāte- Benzola un dažu tā atvasinājumu noteikšana- 1. daļa: Gāzu hromatogrāfijas metode ar līdzsvara tvaika fāzes analīzi.
Ūdens, ekstrakti, augsne Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži US EPA 8100:1986 5.4 Polynuclear aromatic hydrocarbons/ Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži
Emisijas gaisā, ūdens, ekstrakti HCl, HF LVS EN ISO 10304-1:2009 6.1 Darba apraksts metodei EPA ERT SOP 2122:1994 Gaisa paraugu ņemšana sorberos un uztvērējos Ūdens kvalitāte. Izšķīdušo anjonu noteikšana ar jonu šķidruma hromatogrāfijas metodi. 1. daļa: Bromīdjonu, hlorīdjonu, fluorīdjonu, nitrātjonu, nitrītjonu, fosfātjonu un sulfātjonu noteikšana
Emisijas gaisā, ūdens, ekstrakti Amonjaks LVS ISO 7150-1:1984 7.1 Darba apraksts metodei EPA ERT SOP 2122:1994 Gaisa paraugu ņemšana sorberos un uztvērējos Ūdens kvalitāte- Amonija jonu noteikšana - 1.daļa: Spektrofotometriskā metode
Emisijas gaisā, ūdens, augsne, ekstrakti, cietie paraugi Formaldehīds T-261-04:2007 7.2 Darba apraksts metodei EPA ERT SOP 2122:1994 Gaisa paraugu ņemšana sorberos un uztvērējos Formaldehīda noteikšana atmosfēras gaisā, izmešos, ūdenī un augsnē
Emisijas gaisā, ūdens, ekstrakti Fenoli LVS ISO 6439:1990 7.3 Darba apraksts metodei EPA ERT SOP 2122:1994 Gaisa paraugu ņemšana sorberos un uztvērējos Ūdens kvalitāte- Fenolu indeksa noteikšana- 4- aminoantipirīna spektrometriskās metodes pēc destilēšanas
Emisijas gaisā, ūdens, ekstrakti Sērūdeņradis LVS ISO 10530:1992 7.4 Darba apraksts metodei EPA ERT SOP 2122:1994 Gaisa paraugu ņemšana sorberos un uztvērējos Ūdens kvalitāte. Izšķīdušo sulfīdjonu noteikšana. Fotometriskā metode, lietojot metilēnzilo
Emisijas gaisā butilacetāts, acetons, butanols MDHS 96:2000 8.1 Methods for the Determination of Hazardous Substances. Volatile organic compounds in air (4) Laboratory method using pumped solid sorbent tubes, solvent desorption and gas chromatography/ Bīstamo vielu noteikšanas metodes. Gaistošie organiskie savienojumi gaisā. Laboratorijas metode, lietojot gaisa sūknēšanu caur cietu sorbentu, desorbciju ar šķīdinātāju un gāzu hromatogrāfiju.