Piedāvājumi juridiskām personām
Pašvaldībām
Saskaņā ar Veselības inspekcijas un Vides valsts dienesta prasībām, piedāvājam veikt:
Dzeramā ūdens monitoringu pašvaldības iestādēs (skolās, bērnudārzos u.c.)
MK not. Nr. 671 (17.11.2017.)
Peldbaseinu ūdens kontroli
MK noteikumi Nr. 37 (13.01.2009.)
Peldvietu kontroli
MK not. Nr. 692 (01.12.2017.)
Rekultivēto izgāztuvju gruntsūdens monitoringu
MK noteikumi Nr. 1032 (27.12.2011.)
Potenciāli piesārņoto vietu monitoringu, ja rodas nepieciešamība, piem., realizējot būvniecības projektus
MK noteikumi Nr. 475 (13.06.2006.)
Konsultācijas vides aizsardzības jautājumos.
Gaidām uzaicinājumus piedalīties Jūsu cenu aptaujās!
Laboratorijas darba laiks: katru darba dienu no 9:00 - 17:00
Paraugus pieņem: Rīgā, Dzērbenes ielā 27, 349. ist., 3. stāvā
Visas augšminēto paraugu veidu paraugu ņemšanas un testēšanas metodes ietilpst laboratorijas reglamentētā akreditētā sfērā!
Pašvaldību uzņēmumiem
Saskaņā ar Veselības inspekcijas un Vides valsts dienesta prasībām, piedāvājam veikt:
Pazemes ūdens analīzes no urbumiem
 • Urbumu pasēm (MK noteikumi Nr. 118 (12.03.2002.));
 • Kvalitātes novērtējumam dabas resursu nodokļa maksājumiem par pazemes resursu izmantošanu (MK noteikumi Nr. 696 (06.09.2011).; MK noteikumi Nr. 404 (19.06.2007); Dabas resursu nodokļa 2. pielikums (01.01.2014.)
Notekūdens analīzes attīrīšanas iekārtas saskaņā ar ūdens lietošanas atļauju prasībām:
 • Notekūdens analīzes (MK noteikumi Nr. 34 (22.01.2002.));
 • Notekūdens atstrādāto dūņu analīzes (MK noteikumi Nr. 362 (02.05.2006.));
 • Aktīvo notekūdens dūņu (no aerotanka) sastāva noteikšanu un to efektivitātes novērtēšanu (mikroskopija)
 • Virszemes ūdens analīzes (augšpus un lejpus notekūdens izplūdei) (MK noteikumi Nr. 118 (12.03.2002.))
Katlu māju izmešu mērījumus (MK not. Nr. 736 (12.12.2017.));
 • Ciklonu u.c. attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes novērtēšanu
 • Kurināmā (t.sk. šķeldas, granulu, ogļu) kvalitātes novērtēšanu, nosakot siltumspēju, pelnu saturu u.c. kvalitātes rādītājus
Iegūto rezultātu skaidrojumus un konsultācijas vides aizsardzības jautājumos.
Dzeramā ūdens analīzes (MK not. Nr. 671 (17.11.2017.));
 • No krāna - saskaņā ar monitoringa programmu;
 • Pēc ūdensvadu dezinfekcijas/skalošanas darbiem;
 • Dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu (filtru) darbības efektivitātes pārbaudei;
 • Sūdzību gadījumos;
Visas augšminēto paraugu veidu paraugu ņemšanas un testēšanas metodes ietilpst laboratorijas reglamentētā akreditētā sfērā!
Ražošanas uzņēmumiem
Laboratorijas pakalpojumi vides, veselības un darba drošības prasību ievērošanai
Ūdens lietošanas atļauju nosacījumu izpilde (pazemes ūdens, notekūdens, virszemes ūdens paraugu ņemšana un testēšana)
Izmeši no katlu mājām un sadedzināšanas iekārtām
Dzeramā ūdens kvalitāte
Tehnoloģiskie ūdeņi
Darba vides gaisa kontrole
Vides un darba vides trokšņu līmeņa mērījumi
Smaku mērījumi
Ražošanas atkritumu novērtēšana
Visas augšminēto paraugu veidu paraugu ņemšanas un testēšanas metodes ietilpst laboratorijas reglamentētā akreditētā sfērā!
Ģeologiem
Piedāvājam laboratorijas pakalpojumus
Pazemes ūdens testēšanā:
 • Pazemes ūdens kvalitātes novērtēšanā saskaņā ar MK not. Nr.570 (21.08.2012.) “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”;
 • Pazemes ūdens novērtēšanā dzeramā ūdens ieguvei saskaņā ar MK not. Nr.118 (12.03.2002.), kā arī urbumu pasu noformēšanai;
 • Pazemes ūdens piesārņojuma novērtēšanā saskaņā ar MK not. Nr.118 (12.03.2002.) potenciāli piesārņotās vietās.
Gruntsūdens paraugu ņemšanā un testēšanā, nosakot:
 • Gruntsūdens agresivitātes noteikšanā pret betonu un metāliem;
 • Piesārņojuma novērtēšanā degvielas uzpildes stacijās (DUS) saskaņā ar MK not. Nr.409 (12.06.2012.);
 • Gruntsūdens piesārņojuma noteikšanā rekultivētās atkritumu izgāztuvēs saskaņā ar MK not. Nr.1032 (27.12.2011.).
Lietus notekūdens un sadzīves notekūdens testēšanā saskaņā ar MK not. Nr.34 (22.01.2002.).
Virszemes ūdens piesārņojuma novērtēšanā saskaņā ar MK not. Nr.118 (12.03.2002.).
Grunts paraugu ņemšanā un testēšanā, nosakot
 • Piesārņojumu degvielas uzpildes stacijās (DUS) saskaņā ar MK not. Nr.409 (12.06.2012.);
 • Grunts piesārņojuma noteikšanā saskaņā ar MK not. Nr.475 (13.06.2006.).
Cilmiežu gaisa testēšanā urbumos DUS un naftas bāzēs, kā arī izplūdēs no degvielas cisternām saskaņā ar MK not. Nr.409 (12.06.2012.).
Smaku intensitātes noteikšanā saskaņā ar MK not. Nr.724 (25.11.2014.)
Ražošanas atkritumu, t.sk. būvgružu atkritumu novērtēšanā saskaņā ar MK not. Nr.1032 (27.12.2011.)

Visas augšminēto paraugu veidu paraugu ņemšanas un testēšanas metodes ietilpst laboratorijas reglamentētā akreditētā sfērā!

Mācību un zinātniskajām iestādēm

Piedāvājam laboratorijas pakalpojumus

Mēs sadarbojamies ar mācību un zinātniskajām iestādēm, piedaloties dažādos projektos.
Izmantojam mūsu pieredzi dažāda veida vides paraugu ņemšanā un testēšanā.

Apgūstam dažādu savienojumu noteikšanu, izmantojot mūsu tehniskās iespējas -

 • gāzu un šķidrumu hromatogrāfiju;
 • masspektrometriju;
 • atomabsorbcijas spektrofotometriju;
 • plūsmas spektrofotometriju;
 • kalorimetriju;
 • mikrobioloģiskās analīžu metodes;
 • fizikālās un fizikāli-ķīmiskās analīžu metodes.

Gaidām uzaicinājumus piedalīties Jūsu organizēto projektu cenu aptaujās!

Visas augšminēto paraugu veidu paraugu ņemšanas un testēšanas metodes ietilpst laboratorijas reglamentētā akreditētā sfērā!
Ēdināšanas uzņēmumiem

Visu piedāvāto nosakāmo rādītāju testēšanas metodes ir ietilpst laboratorijas akreditētā sfērā

Veicam dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi.

Ķīmiskai analīzei paraugu ņemšanai iesakām izmantot 0,5L plastmasas pudeles, kurās veikalos tirgo dzeramo ūdeni.

Neizmantot pudeles, kurās ir bijuši dzērieni ar krāsas, smaržas vai garšas piedevām!

Pudeli kārtīgi jāizskalo un jāpiepilda ar ūdeni līdz augšai.
Paraugus jāpiegādā laboratorijā, cik ātri iespējams, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā.


Mikrobioloģiskai analīzei paraugu jāņem sterilā traukā. Laboratorijā mēs to izsniedzam klientam bez maksas.


Ja nav iespējas atbraukt uz laboratoriju, tad sterils trauks jāmeklē aptiekā, tilpums ne mazāk kā 100 mL.

Informāciju par dzeramā ūdens paraugu ņemšanu skat. sadaļā “Paraugu ņemšana”!

Visas augšminēto paraugu veidu paraugu ņemšanas un testēšanas metodes ietilpst laboratorijas reglamentētā akreditētā sfērā!