Vides paraugu analīzes
Ūdens analīzes
 • Dzeramais ūdens
 • Ūdens mikrobioloģiskās analīzes
 • Pazemes / gruntsūdens
 • Peldūdens, baseinu ūdens
 • Notekūdens
 • Virszemes ūdens
Augsnes, dūņu, kūdras un sedimentu analīzes
 • Agroķīmiskās analīzes
 • Piesārņojuma analīzes
 • Atstrādāto notekūdens dūņu analīzes
 • Notekūdens aktīvo dūņu sastāva analīze (mikroskopija)
Darba vides gaisa analīzes
 • Mikroklimats, apgaismojums, ķīmiskās vielas darba vidē
Izmeši gaisā no katlu mājām
 • Izmešu gāzu mērījumi
 • Cieto daļiņu noteikšana izmešos, PM10 un PM2,5 aprēķini
 • Izmešu attīrīšanas iekārtu efektivitātes novērtējums
Trokšņu mērījumi
 • Darba vides troksnis
 • Vides troksnis
Smaku mērījumi
 • Smakas intensitāte no avota
 • Smakas intensitāte no punkta
 • Smakas intensitāte no virsmas
Mikrobioloģiskais piesārņojums
 • Gaisa tīrība
 • Nomazgājumi no virsmām