Elastīgā sfēra

Elastīgā sfēra


Elastīgās sfēras metožu saraksts I-PR-1-3-7.2.1 (25.03.2024.)

vides paraugu un produktu (ūdens, šķīdumu, ekstraktu, cietā biokurināmā, augsnes) dūņu, atkritumu, emisiju gaisā fizikāli – ķīmiskā testēšana - Elastība attiecas uz testēšanas metodi un objektu (metožu saraksts I-PR-1-3-7.2.1)

Objekts Nosakāmie rādītāji Normatīvi-tehniskās dokumentācijas Nr. Metodes Nr. Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums
Cietais biokurināmais Mitrums LVS EN ISO 18134-3:2016 1.1 "Cietais biokurināmais. Mitruma satura noteikšana. Žāvēšana krāsnī.
3. daļa: Vispārīgās analīzes parauga mitrums (ISO 18134-3:2015)"
Augsne, atkritumi, apstrādāti bioloģiskie atkritumi, dūņas Karsēšanas zudumi LVS EN 15935:2021 2.1 Atkritumu raksturošana. augsne, atkritumi, apstrādāti bioloģiskie atkritumi un dūņas. Karsēšanas zudumu noteikšana
Ūdens, cieto paraugu ūdens ekstrakti Silīcijs (Si), nātrijs (Na), kālijs (K) LVS EN ISO 15586:2003 4.1 Ūdens kvalitāte. Elementu mikrodaudzumu noteikšana ar atomu absorbcijas spektrofotometriju, lietojot grafita kiveti
Metanols ISO 11423-1:1997 5.1 "Water quality-Determination of benzene and some derivatives - Part1: Head-space gas chromatographic method/
Ūdens kvalitāte- Benzola un dažu tā atvasinājumu noteikšana- 1. daļa: Gāzu hromatogrāfijas metode ar līdzsvara tvaika fāzes analīzi."
Metil-terc-butilēteris (MTBE) ISO 11423-1:1997 5.2 "Water quality-Determination of benzene and some derivatives - Part1: Head-space gas chromatographic method/
Ūdens kvalitāte- Benzola un dažu tā atvasinājumu noteikšana- 1. daļa: Gāzu hromatogrāfijas metode ar līdzsvara tvaika fāzes analīzi."
Emisijas gaisā, ūdens šķīdumi, cieto paraugu ūdens ekstrakti HCl, HF LVS EN ISO 10304-1:2009 6.1 "Darba apraksts metodei EPA ERT SOP 2122:1994 Gaisa paraugu ņemšana sorberos un uztvērējos
Ūdens kvalitāte. Izšķīdušo anjonu noteikšana ar jonu šķidruma hromatogrāfijas metodi. 1. daļa: Bromīdjonu, hlorīdjonu, fluorīdjonu, nitrātjonu, nitrītjonu, fosfātjonu un sulfātjonu noteikšana"
Emisijas gaisā, cieto paraugu ūdens ekstrakti Amonjaks LVS ISO 7150-1:1984 7.1 "Darba apraksts metodei EPA ERT SOP 2122:1994 Gaisa paraugu ņemšana sorberos un uztvērējos
Ūdens kvalitāte- Amonija jonu noteikšana - 1.daļa: Spektrofotometriskā metode"
Emisijas gaisā, ūdens, augsne, cieto paraugu ūdens ekstrakti Formaldehīds T-261-04:2007 7.2 "Darba apraksts metodei EPA ERT SOP 2122:1994 Gaisa paraugu ņemšana sorberos un uztvērējos<
Formaldehīda noteikšana atmosfēras gaisā, izmešos, ūdenī un augsnē"
Emisijas gaisā, cieto paraugu ūdens ekstrakti Fenoli LVS ISO 6439:1990 7.3 "Darba apraksts metodei EPA ERT SOP 2122:1994 Gaisa paraugu ņemšana sorberos un uztvērējos
Ūdens kvalitāte- Fenolu indeksa noteikšana- 4- aminoantipirīna spektrometriskās metodes pēc destilēšanas"
Emisijas gaisā, cieto paraugu ūdens ekstrakti Sērūdeņradis LVS ISO 10530:1992 7.4 "Darba apraksts metodei EPA ERT SOP 2122:1994 Gaisa paraugu ņemšana sorberos un uztvērējos
Ūdens kvalitāte. Izšķīdušo sulfīdjonu noteikšana. Fotometriskā metode, lietojot metilēnzilo"
Emisijas gaisā butilacetāts, acetons, butanols MDHS 96:2000 8.1 "Methods for the Determination of Hazardous Substances. Volatile organic compounds in air (4) Laboratory method using pumped solid sorbent tubes, solvent desorption and gas chromatography/
Bīstamo vielu noteikšanas metodes. Gaistošie organiskie savienojumi gaisā. Laboratorijas metode, lietojot gaisa sūknēšanu caur cietu sorbentu, desorbciju ar šķīdinātāju un gāzu hromatogrāfiju."